Exempel på ansvarsområden

Riskanalys

Att systematiskt utifrån tillgänglig information beskriva och beräkna risker. Bedömning av sannolikheter för olika oönskade händelser och deras konsekvenser Med detta som underlag kan sedan beslutas om åtgärder för att minimera riskerna på kort och lång sikt.
Kravställare: Arbetsmiljölagen

Anordning för uppstigning på tak

Alla byggnader ska ha anordningar för uppstigning på taket och anordningar som skydd mot olycksfall genom nedstörtning.
Kravställare: Arbetsmiljölagen

Sotning

Rengöring av eldstäder, fasta förbränningsanordningar, rökkanaler och imkanaler ska utföras av personer med adekvat utbildning och kompetens. Fastighetsägaren ansvarar för att sotningen blir utförd.
Kravställare: Lagen om skydd mot olyckor

Is och snö på tak

Snö och is som kan rasa ned och skada personer eller egendom på offentlig plats ska utan skäligt dröjsmål avlägsnas.
Kravställare: Ordningslagen

Drift- och underhållsinstruktioner

Drift- och underhållsinstruktioner ska finnas för tekniska anordningar. Dessa ska fortlöpande granskas och uppdateras.
Kravställare: Boverkets byggregler

Undvika olycksfall 

Fastighetsägaren ska tillse att risken för olycksfall begränsas inom fastigheten.
Kravställare: Plan- och bygglagen

Olägenheter för människors hälsa

Generell skyldighet att se till att användningen av fastigheten inte innebär någon risk för människors hälsa eller miljö.
Kravställare: Miljöbalken

Obligatorisk ventilationskontroll 

Ansvar att se till att funktionskontroll sker av ventilationssystem. Intyg ska anslås om genomförd besiktning på väl synlig plats i byggnaden.
Kravställare: Boverkets byggregler

Vård av byggnad 

Byggnaders yttre samt tomter ska hållas i vårdat skick.
Kravställare: Plan- och bygglagen

Samordning av arbetsmiljö

Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska utse en byggarbetsnordnare för projektet. Byggherren eller beställaren kan utse sig själv till byggarbetsmiljösamordnare. Samordnaren ska ansvara för arbetsmiljöfrågor såväl under projektering som under projektets genomförande. Byggarbetssamordnaren ska även svara för samordning av arbetsmiljöfrågor under genomförandetiden.
Kravställare: Arbetsmiljölagen


» Vad vi kan göra för er
 

Boka en kostnadsfri riskanalys på:

Telefon: 0722-50 03 08 eller
E-post: mickael.stahl@sgbleckoplat.se

Välkommen!

Kontakta oss

Verkstadens adress
Fältmätargatan 9,
721 35 Västerås

 

Jens Ståhl
jens.stahl@sgplat.se
073-141 64 66

Mickael Ståhl
mickael.stahl@sgplat.se
0709-20 97 78

Kontakta oss för mer information och prisuppskattning

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande